Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Stolbud Sp. z o o z siedzibą w (26-800) Białobrzegach przy
ul. Krakowskiej 66.

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: rodo@stolbud.pl

3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zapytań i udzielania odpowiedzi na zapytania, oraz m.in.:

  1. wysyłki newslettera – zawierającego informacje marketingowe o produktach i usługach oferowanych przez spółkę Stolbud.
  2. Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na zapytania przesłane przy pomocy formularza kontaktowego – link do formularza: https://www.stolbud.pl/kontakt/
  3. Przeprowadzania akcji marketingowych w tym konkursów dla klientów spółki Stolbud
  4. przekazania zapytań ofertowych do wskazanych dystrybutorów Stolbud Sp. z o.o. właściwych z punktu widzenia lokalizacji inwestora/inwestycji i dystrybutora
  5. Prowadzenia działań marketingowych
  6. Przygotowania oferty handlowych i realizacji zamówień (wykonania umów)

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem.  Zgodę można odwołać kontaktując się z inspektorem ds. ochrony danych osobowych (kontakt wskazany w ustępie 2. Powyżej).

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do projektu inwestycyjnego i inne niezbędne do wyceny i realizacji zamówienia;

5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT;

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;